Vedtekter for Masters Langrenn Norge.

Av Elin Naalsund | 2016-09-09 12:03

Vedtekter for Masters Langrenn Norge.

 

§1. Foreningens navn skal være Masters Langrenn Norge.  Foreningens emblem og det internasjonale emblem og navnet,” The World Masters Cross-Country Ski Association” (forkortet W.M.A.) benyttes.

 

§2. Foreningens formål er å:

-                  Samarbeide aktivt med NSF og arrangører av renn.

-                  Arbeide for å skaffe flest mulig medlemmer.

-                   

-                  Innhente tilbud på reiser til Masters World Cup.

-                  Drive opplysningsvirksomhet om trening og annet som opptar medlemmene, bl.a. avholde samlinger.

-                  Utgi medlemsblad.

 

§3. Foreningen ledes av et styre på 6 personer som velges på årsmøtet.  Lederen velges for ett år av gangen, styremedlemmene for en 2-årsperiode, dog slik at 2 styremedlemmer er på valg det ene året og 3 styremedlemmer er på valg det neste.  Styret er beslutningsdyktig når leder, eventuelt nestleder og 2 styremedlemmer (3 stk.) er til stede.

 

§4. Medlemskap i foreningen er åpent for alle over 30 år.  Innmelding skjer skriftlig med opplysninger om fullt navn, fødselsår, dato og adresse.  Utmeldig skal også skje skriftllig.

 

§5. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales i henhold til krav. 

 

§6. Foreningen skal ha et nært forhold til Norges Skiforbund og derigjennom rette seg etter de regler og bestemmelser som er fastsatt av NSF og FIS.  Foreningens leder eller den av styremedlemmene han/hun bemyndiger skal representere foreningen på møter innkalt av NSF.

 

§7. Årsmøtet avholdes i forbindelse med snøsamlinga i november.  Innkallingen skal skje med 3 ukers varsel.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Følgende saker skal behandles:

-                  Valg av møteleder/referent

-                  Årsmelding

-                  Årsregnskap/budsjett

-                  Fastsette kontingent

-                  Innkomne forslag

-                  Valg

 

Skriftlig avstemming avholdes når det foreligger mer enn ett forslag.  Ved stemmelikhet skal det foretas ny avstemming.  Årsmøtet velger en valgkomité hvert år bestående av 3 personer. Det føres en egen protokoll over valgkomiteens arbeide.

Den på årsmøtet valgte revisor, skal gå gjennom regnskapet med underbilag i god tid før årsmøtet.

 

§8. Styremøte innkalles av lederen eller den han/hun bemyndiger i henhold til behov.  Andre styremedlemmer kan anmode om at det holdes styremøte når det føles for det.  Styremøte avholdes minst 3 ganger i året.

 

§9. Styrets arbeidsoppgaver:

Den valgte lederen er leder av styret og daglig leder av foreningen.  Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  Lederen eller den styret bemyndiger representerer foreningen på møter og arrangementer.  Styret fordeler arbeidsområdene mellom seg. Nestlederen overtar lederens plikter når denne er forhindret i å utføre disse.  Styret kan nedsette underutvalg.  Styremøter skal skje ved skriftlig innkalling.  Til innkallinger følger saksliste.  Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller.  Forfall til møtene meddeles leder eller den som har innkalt til møtet.  Det føres referat over styremøtene som sendes styremedlemmene etter møtene.  Sekretæren skal arkivere ting av betydning for foreningen.  Kassereren, eller den styret bemyndiger, skal føre foreningens regnskap.  Det avlegges rapport om foreningens økonomiske stilling ved hvert styremøte.  Likeledes skal det rapporteres om medlemssituasjonen.  Årsregnskap og budsjett skal avleveres i god tid før årsmøtet.

 

§10. Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges årsmøteinnkallingen.  Forslaget krever 2/3-dels flertall av årsmøtets stemmeberettigede for å bli vedtatt.  Dersom forslaget ikke blir vedtatt ved første gangs behandling, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte eller bli tatt opp som sak ved neste årsmøte.  Ved 2. gangs behandling kreves kun simpelt flertall av de frammøtte.

 

§11. Forslag til oppløsning av foreningen skal vedlegges årsmøteinnkallingen.  Behandlingsmåten blir den samme som ved forslag om vedtektsendringene, dog slik at det ved første gangs behandling kreves 2/3 flertall av foreningens medlemmer.  Foreningens eiendeler, herunder kassabeholdningen, tilfaller NSF og øremerkes tiltak til fremme av langrennsporten.